Sekretesspolicy 

Raya Finland Oy Ltd:s sekretesspolicy för Kund-, Partner- och Marknadsföringsinformation om personuppgifter.

1. Kontrollanten Raya Finland Oy ltd Affärs ID: 3092741-3

2. Kontaktuppgifter till registret RAYA FINLAND OY LTD info@rayadivers.com

3. Namn på registret Raya Finland Oy ltd:s kund- och marknadsföringsregister.

4. Syfte och grund för behandlingen av personuppgifter
Grunden för registreringen är en affärsrelation som bekräftas av ett avtal med Raya Finland Oy ltd:s kund eller partner. Eller ett separat samtycke till behandlingen av kunduppgifter. Syftet med registret är att upprätthålla de personuppgifter som behövs för samarbetet mellan Raya Finland Oy Ab:s kunder och samarbetspartner, för att säkerställa en smidig kundservice samt produktion och tillhandahållande av förmåner och tjänster, för att möjliggöra marknadsföring samt planering och utveckling av verksamheten. Personuppgifter samlas in och behandlas tillsammans med kunden eller partnern för följande ändamål:
*Produktköp eller andra köp av tjänster/varor för kunden och bekräftelse.
*För att ge ytterligare information om köp
*För att göra och bekräfta köp som gjorts via e-handeln till kunden.
*För tredjepartskällor (endast organisationer, B2B-meddelanden)
*För analys och utveckling av produkter, tjänster och affärsverksamhet samt nödvändig statistik.
*För att samla in feedback, avvikelser och uppgifter om tillfredsställelse.
*För reklam, marknadsföring och direktmarknadsföring. Den registrerade har rätt att förbjuda direktmarknadsföring till honom eller henne.

Cookies används för att snabba upp sidans funktion och för att bättre anpassa webbplatsens innehåll till användaren. All information som samlas in med hjälp av cookies kan användas för att rikta de tjänster som Raya Finland Oy Ltd. tillhandahåller till användaren. Raya Finland Oy Ab använder cookies endast för att övervaka den information som webbplatsens cookie har installerat på användarens dator. De flesta webbläsare har en meny som talar om hur man blockerar mottagandet av cookies, hur webbläsaren meddelar dig när cookies tas emot och hur man stänger av cookies. Om cookies stängs av är det inte möjligt att använda webbplatsen.

5.Informationsinnehåll i registret
Registret innehåller följande kund- / partnerinformation, till exempel:
*Kontaktpersoner
*Adress
*Fakturerings- och / eller leveransinformation
*Tjänster beställda och levererade
*Information som samlas in genom tjänsten från våra partners
*Användning av cookies

Betalning sker alltid av en extern betaltjänstleverantör, vars sekretesspolicy kan läsas i deras tjänst. Information om din dator och webbläsare, inklusive din IP -adress, programvara och hårdvaruinformation, och sidan du begärde.

6. Informationskällor för registret
Huvudkällan till personlig information är den information som kunden eller partnern själv lämnar i början eller under samarbetet, samt återkoppling, avvikelser, tillfredsställelse och forskning utifrån den information som samlats in i samband med samarbetet. Personlig information samlas också in vid transaktioner vid kundtjänst och från register som köpts för marknadsföringsändamål. Organisationernas informationskällor är huvudsakligen de uppgifter som lämnas i kontaktformuläret, men även offentlig information om organisationernas e-handel eller register från tredje part.

7. Utlämnande av information
Information om den registrerade kan lämnas ut inom registratorn och dess dotterbolag/filialer samt till våra samarbetspartners för det beskrivna syftet. I övrigt kommer informationen endast att lämnas i den utsträckning som lagen tillåter och kräver. Uppgifter kommer inte att överföras utanför EU eller EES om det inte krävs för att genomföra tjänsten. Även i sådana fall garanterar registratorn att den nödvändiga nivån av datasäkerhet garanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

8. Dataskydd och datalagring
Utgångspunkten för behandlingen av personuppgifter är respekten för den registrerades rättigheter och friheter i alla skeden av behandlingen av uppgifterna och att den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter säkerställs. Den personuppgiftsansvarige samlar in och behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för verksamheten. Tillgång till digitalt material är endast möjlig med personligt användarnamn och lösenord för en behörig anställd, yrkesutövare eller partner. Det finns olika åtkomstnivåer och varje användare får tillräcklig tillgång till uppgiften, men så begränsad som möjligt. Uppgifter om kunden/partnern kommer att bevaras i registret i högst 6 månader efter det att kundförhållandet har upphört och alla skyldigheter har fullgjorts, om inte annat har avtalats eller krävs enligt lag. Den personuppgiftsansvarige ska se till att den har giltiga avtal med leverantörer och personuppgiftsbiträden och att personuppgiftsbiträdenas säkerhetspolicy är lämplig för ändamålet. Den personuppgiftsansvarige samarbetar med Personuppgiftsbiträdena för att förhindra och upptäcka obehörig åtkomst till och förlust av personuppgifter av tredje part. När vi säkrar informationen tar vi hänsyn till de risker för skyddet av integritet och verksamheten som är förknippade med behandlingen av personuppgifter, den tekniska kapacitet som finns tillgänglig och olika hot i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och avtalsförpliktelser.

9. Den registrerades övriga rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter.
Den registrerades rätt till tillgång (rätt till inspektion) Den registrerade har rätt att kontrollera vilken information om honom eller henne som har lagrats i registret. Begäran om kontroll ska riktas skriftligen och undertecknas till den kontaktpunkt för registret som nämns i avsnitt 2 i denna integritetspolicy. Den registrerade måste vara beredd att bevisa sin identitet i enlighet med de anvisningar som registratorn ger. Den registrerades rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen Den registrerade kan begära rättelse av sina egna uppgifter efter att ha fått information om felet eller efter att själv ha upptäckt felet. Om den registrerade har möjlighet att korrigera felet ska han eller hon utan dröjsmål rätta, radera eller komplettera de felaktiga, onödiga eller föråldrade uppgifterna. Om den registrerade inte själv kan korrigera informationen ska en begäran om rättelse göras. I den mån den registrerade inte själv kan rätta uppgifterna ska en begäran om rättelse göras till den kontaktpunkt för registret som nämns i avsnitt 2 i sekretesspolicyn. Den registrerade måste vara beredd att bevisa sin identitet i enlighet med de instruktioner som registratorn ger. Den registrerade har också rätt att kräva att den registeransvarige begränsar behandlingen av hans eller hennes personuppgifter, till exempel i en situation där den registrerade väntar på ett svar på en begäran om rättelse eller radering av sina uppgifter. Raya Finland Oy Ltd förbehåller sig rätten att begränsa antalet kostnadsfria förfrågningar om rättelse och radering till en gång per år. Den registrerades rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat. I den mån den registrerade själv har lämnat uppgifter till kundregistret som behandlas med den registrerades samtycke eller mandat, har den registrerade rätt att få dessa uppgifter i maskinläsbar form och att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig. Vid skriftlig begäran om överföring ska registerhållaren tillhandahålla den information som beskrivs i rätten till insyn inom en rimlig tid, med beaktande av omfattningen av den information som ska tillhandahållas. Den registrerade måste vara beredd att styrka sin identitet i enlighet med de instruktioner som registratorn ger. Andra rättigheter Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten om registratorn inte har följt de tillämpliga dataskyddsbestämmelserna i sin verksamhet.

10. Kontakter
I alla frågor och förfrågningar som rör personuppgifter ska den registrerade vända sig till det organ som ansvarar för registratorns personregister och som nämns i avsnitt 2.

11. Webbplatser och Tjänster från Tredje Part
Denna Sekretesspolicy gäller endast de webbplatser som upprätthålls av Raya Finland Oy Ltd och vi ansvarar inte för andra webbplatsers sekretesspolicy. Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom sekretesspolicyn för andra webbplatser som du besöker.

12. Ändringar i Sekretesspolicyn
Raya Finland Oy Ltd kan ändra denna sekretesspolicy. Den ändrade sekretesspolicyn finns tillgänglig på webbplatsen så att användarna alltid är medvetna om hur deras personuppgifter behandlas. Senast uppdaterad 31.08.2021.